ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญฟังบรรยาย..นวัตกรรมข้าวไทย..จากสองนักวิจัยระดับชาติ

ประชากรในประเทศไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารมื้อหลัก ดังนั้นพันธุ์ข้าวที่ดีจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำอาชีพเกษตรกรรม และเมื่อได้พันธุ์ข้าวที่ดีแล้วการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พันธุ์ข้าวที่ดีจนได้ผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจฟังการบรรยายเรื่อง Essential Tools for Next Generation Breeding จาก รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร (บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2549 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากนั้นต่อด้วยการบรรยายเรื่อง Innovation of Thai Rice Products จาก ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” สาขาธุรกิจชีวภาพ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

การบรรยายดังกล่าวจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 4A อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP