ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรเภสั

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 9/2557 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 9/2556 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 และประกาศขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1.1 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม/สาขาเภสัชเวท/สาขาเภสัชเคมี
1) ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
2) ดร.สุริยัน เต็งใหญ่
3) นางมุทิตา พรหมมา
4) นางสาวทิพาพรร พลายด้วง
1.2 ตำแหน่งอาจารย์ พรีคลินิก สาขาสรีรวิทยา/พยาธิวิทยา/พิษวิทยา
1) ดร.อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ
2) ดร.วันทณี หาญช้าง

2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP