ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการประกาศรับสมัครบุคคล
ทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่ (งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล)
ในการรับสมัครรอบแรก จำนวน 1 ราย คือ
002 นางสาวกนกลดา รักหอม
และในการรับสมัครรอบขยายเวลารับสมัคร จำนวน 4 ราย คือ
005 นางสาวลลิภัทร บัวเชย
007 นางสาวพิมพ์พร เซ่งลอยเลื่อน
009 นางสาวศศิมา หมื่นนคร
102 นายกิตติพร นงค์นวล

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP