อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมประชุมภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช (วัดพระบรมธาตุนครฯ)