ข่าวทั่วไป

อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมประชุมภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช (วัดพระบรมธาตุนครฯ)

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมา จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดประชุมภูมิทัศน์ วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการให้บริเวณเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสของวัดหลวงแห่งนี้มีความงดงาม และเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมงานเพื่อการยกระดับเป็นมรดกโลก โดยมี นายอภินันทน์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศณีธรรมราช นายฐิตวัฒน เชาวลิต และนายศิริพัฒ พัฒนกุล คณะกรรมการมรดกโลก และผู้เกี่ยวข้องตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมนี้ อาจารย์วิรุธ ถิ่นนคร อาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมเพื่อพิจารณาแปลนรูปแบบภูมิทัศน์ที่คณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกแบบเป็นหลักและการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่างๆ ในด้านการดำเนินการเพื่อผลักดันพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชไปสู่มรดกโลก

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักพระพุทธศาสนาจะได้ดำเนินการต่อไปไปตามงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๙.๕ ล้านบาท ต่อไป

"พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช มรดกธรรม มรดกไทย ชาวนครฯ ร่วมใจนำไปสู่มรดกโลก"


TOP