วช. มอบเลข DOI ให้กับบทความใน Walailak Journal of Science and Technology