ข่าวทั่วไป

เครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช – พัทลุง) กำหนดจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ เปิดโอกาส และสร้างเวทีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมทั้งสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติงานจริง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเรียนเชิญครู/อาจารย์ จำนวน ๑ คน และนักเรียนจำนวน ๒ – ๓ คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ขอความกรุณาตอบกลับไปยังส่วนประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๕-๓๐

TOP