พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ บรรยายเรื่อง “สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน”