ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 9/2557 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม/เภสัชเคมี/เภสัชเวท
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวธิพาพรรณ พลายด้วง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ ดร.สุริยัน เต็งใหญ่
2. ตำแหน่งอาจารย์ พรีคลินิก สาขาสรีรวิทยา/พยาธิวิทยา/พิษวิทยา
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.วันทณี หาญช้าง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ ดร.อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP