หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนได้รับเชิญจาก สกว. ร่วมพัฒนาโจทย์วิจัย