ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนได้รับเชิญจาก สกว. ร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน ได้รับเชิญจากโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในหัวข้อ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนยางพาราไร้สีไร้กลิ่น โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า “ทางโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม หรือ IBPG ภายใต้สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เชิญให้ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ และคณะนักวิจัย ได้แก่ อาจารย์จรรยา ชาญชัยชูกิจ และอาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย โดยมี ดร.วราภรณ์ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการโครงการวิจัยแห่งชาติด้านยางพารา สกว. เป็นประธานในที่ประชุม”

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ เสาร์ชัย ผู้ประสานงานโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และอาจารย์พีรภัทร์ เกียรติภิญโญ กรรมการโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมทั้งนักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่จะสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โดยโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยของหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนที่สมาชิกหน่วยวิจัยฯ ให้ความสำคัญและร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยหน่วยวิจัยฯ ตั้งเป้าหมายทุนวิจัยในปีนี้ 4,000,000 บาท และในปีนี้ หน่วยวิจัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยในการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน 2,492,000 บาท นอกจากนี้ ดร.ปิยะ ปานผู้ทรัพย์ ยังได้รับทุนวิจัยจากประเทศเยอรมนีอีก 500,000 บาท” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ กล่าว

TOP