ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/๒๕๕7 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
1. ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวณหทัย อุทัยเกษม

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับดังนี้
(1) นางสาวกรกนก ขูทก
(2) นางสาวสุนันทา พรหมมินทร์

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP