ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาการจัดการจัดโครงการ Field Studies on Southeast Asia Studies (SEAS): Multicultural Society & Religions

ยินดีต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ จำนวน 26 ท่าน จาก Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ประเทศญี่ปุ่น และ St. Edward's University (SEU) ประเทศสหรัฐอเมริกาสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนึ่ง สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ Field Studies on Southeast Asia Studies (SEAS): Multicultural Society & Religions เป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา

รายละเอียดเพิ่มเติม : \\192.168.28.55\Service-1\สำนักวิชาการจัดการ\!!!WMS BTEDC

TOP