มวล.ร่วมงานประชุม มอ.วิชาการ “ABCงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อรับมือภัยพิบัติ”