ข่าวทั่วไป

มทร.ล้านนา ดูงาน PBL

อาจารย์สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ศึกษาเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)รายวิชา FIS-314 การขยายพันธุ์สัตว์น้ำกร่อยและน้ำเค็ม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.000-12.00 น.โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP