ข่าวการศึกษา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาจำนวน 5 คนเข้าร่วมโครงการ ASIA FUTURE LEADER SUMMIT 2014 (AFLES 2014)

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาจำนวน 5 คนเข้าร่วมโครงการ ASIA FUTURE LEADER SUMMIT 2014 ระหว่างวันที่ 7-18 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย

โครงการ ASIA FUTURE LEADER SUMMIT 2014 เป็นโครงการที่จัดร่วมกันระหว่าง AKEPT กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย มหาวิทยาลัย Sains Malaysia (USM) มหาวิทยาลัยอิสลามมาเลเซีย Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ (PSU) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-18 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมในฐานะ Special Invited Partner of USM

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาจากประเทศบรูไนดารุสลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม รวม 9 ประเทศ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีดังนี้
1. นางสาวนุสนา หลำเบ็ญสะ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
2. นางสาวอรอนงค์ ชาสุวรรณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
3. นางสาวสิตาง ดาราไกย สำนักวิชาศิลปศาสตร์
4.นางสาวฮีดาย๊ะ แสละอาเหล็ม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
5. นางสาววรวุฒิ หมัดโน๊ต สำนักวิชาศิลปศาสตร์

อนึ่ง กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การเข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการจากผู้นำในระดับแถวหน้าของแต่ละประเทศ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และการนำเสนอประเด็นแง่มุมต่างๆในฐานะเยาวชนแห่งอนาคต โดยมีบุคคลสำคัญต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น Directer of AKEPT, Malaysia, Directer General, Higher Education Department, Malaysia, Vice Chancellor of USM, Vice President for Student Affairs of PSU, Deputy Vice Chancellor for Academic Affairs and International of USIM, , Director, Recruitment Place&amp : Train Pte Ltd, Singapore, Director of USM International Office and etc. โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น Leaders With Cross Cultural Mindset, Summer Holiday Work Program, Leadership Styles, ASEAN Joint Banking Integration & Its Global View, Leadership in Industry, Education Leadership, AEC 2015, Dedication & Self-Motivation in Leadership, E-leadership VS Traditional Leadership, Emotional Intelligence, ASEAN Culture and Tourism, Future of ASEAN


TOP