ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ความก้าวหน้าโครงการวิจัย