ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ความก้าวหน้าโครงการวิจัย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557 ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย และรับฟังคำวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้งานวิจัยที่ได้มีคุณภาพสูงสุด

TOP