ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 รอบคัดเลือก (ภาคใต้) หัวข้อ "ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำพาชาติให้ยั่งยืน" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โอกาสนี้ได้รับเกียติรจาก นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด กล่าวรายงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีและขอบคุณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการจัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคใต้ โดยมีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นว่าภาษาไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เรื่องภาษานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทรงให้ความเห็นความว่า เราโชคดีที่มีภาษาไทยใช้ของเราเอง บางชาติไม่มีภาษาของตนเองใช้ต้องใช้ภาษาอื่นในการสื่อสาร คนไทยจึงต้องช่วยกันรักษาภาษาไทย ด้วยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการพูด และการเขียน และถ้าไม่จำเป็นก็อย่าบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้ใหม่ ใช้ภาษาง่ายๆ ด้วยคำไทย จากพระราชดำรัสความคิดเห็นนี้ เป็นที่มาของการกำหนดวันภาษาไทยแห่งชาติ ให้ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด กล่าวว่า การจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มตั้งแต่ปื พ.ศ.2543 เป็นต้นมา โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2557 นับเป็นครั้งที่ 15 เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้ฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน รวมทั้งได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย รู้จักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม

การจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการประกวดรอบคัดเลือก (ภาคใต้) หัวข้อ "ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำพาชาติให้ยั่งยืน" มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 8 แห่ง จำนวน 16 คน ผลปรากฏว่านายศิวรุฒิ ธรรมรงค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวฐิตาภา สุวรรขำ นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และนางสาวจินดารัตน์ อินทร์มาก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับรางรองวัลชนะเลิศ ซึ่งทั้ง 3 คนจะเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวด ชิงรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทุนการศึกษา 50,000 บาทต่อไป

 

ประมวลภาพ


TOP