ข่าวทั่วไป

ส่วนกิจการนักศึกษา ม. วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา กว่า 9 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบทุน กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประเภททุนเรียนดี และทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5310 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในเรื่องของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ

สำหรับกองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะจัดสรรให้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 400 ทุน โดยเริ่มมอบทุนตั้งแต่ปี 2556 และในปีการศึกษา 2557 นี้ สรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 254 คน คือ ประเภททุนเรียนดี ในปีการศึกษา 2556 เพื่อรับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษา 2557 จำนวน 34 คน จำนวนเงินทุนการศึกษา 1,453,500 บาท ประเภททุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 เพื่อรับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษา 2557 จำนวน 60 คน จำนวนเงินทุนการศึกษา 2,235,000 บาท ประเภททุนเรียนดี ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 64 คน จำนวนเงินทุนการศึกษา 2,545,500 บาท และประเภททุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 96 คน จำนวนเงินทุนการศึกษา 3,684,000 บาท รวมจำนวนเงินทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 9,918,000 บาท

ข่าวโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ นักศึกษาทุนทำงานจากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

TOP