ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ อันดับ 1 คือ
นาวสาวศิรินภา หนูทอง

สำรองอันดับ 1
1.นายชานนท์ สุนธารักษ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ อันดับที่ 1 ไปรายงานตัวในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP