ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์