ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยที่ไร่จันทรังษี ที่ตำบลขนาบนาก