ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ ศึกษาทั่วไป (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษาทั่วไป (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. รายชื่อ
002 นายสุรรักษ์ วรรณทอง
003 นางสาวนัยนา ร่วมสนิท
006 นางสาวระพิพรรณ สุขสวัสดิ์
008 นางสาวนุตนลิน โสมะเกิด
013 นางสาวอรัญญา จรรยาวิก
014 นางสาวเนตรศจี ปรีชา
015 นางสาวอินทิรา อังวิทยาธร
019 นางสาวจิตราภรณ์ สัมภวะผล
025 นางสาวดารุณี บ่าวเบ็ญหมัด
026 นายสมุทร ขุมเงิน
027 นางสาวกนิษฐา จินดารัตน์

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเรียนวัฒนธรรม
อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP