ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่โครงการ JSTP

ตามที่โครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบโครงการฯ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ โครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเข้าสอบคัดเลือกดังรายชื่อต่อไปนี้
01 นางสาวกนกพิชชา เกตุแก้ว
02 นางสาวกัณฐมณี มากช่วย
03 นางสาวกันต์ชนิต สุจารีย์
04 นางสาวเกศินี มาศคีรีวงศ์
05 นางสาวจันจิรา เพชรสุด
06 นางสาวจุฑารัตน์ ทรงเลิศ
07 นายเจษฎา มะหะหมัด
08 นางสาวฉัตรจรี แย้มสุข
09 นางสาวญาดา จินดารักษ์
10 นางสาวณัฐธิดา สมพงศ์
11 นายธนพล ทวีสุข
12 นางสาวธารวิมล ม่วงแก้ว
13 นางสาวนวภัทร จิตตะโสภา
14 นางสาวนีรนุช จำลอง
15 นางสาวนุชจรีย์ ต้นสงวน
16 นางสาวนูรีฮัน กาแบ
17 นางสาวปุณญณัตถ์ เรืองศรี
18 นางสาวผการัตน์ โรจน์ดวง
19 นางสาวพิมพ์นารา เชาวลิต
20 นางสาวสินีนาฎ สุขะวัลลิ
21 นางสาวสุพิชญา บัวแก้ว
22 นายสุรรักษ์ วรรณทอง
23 นางสาวโสภา จันทมาส
24 นางสาวอาทร เอียดสุข

กำหนดการสอบและสถานที่จัดสอบ
- กำหนดสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องบรรยาย2 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557


TOP