ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่โครงการ JSTP