ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Publish or Perish

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิต ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Publish or Perish โดย Professor Yusuf Chisti จาก Massey University ใน วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5 อาคารวิชาการ 5 เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางและการปรับตัว ในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับบริบทวงการวิชาการปัจจุบัน

การบรรยายครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาสที่ Professor Yusuf Chisti ได้เดินทางมาให้คำปรึกษาเรื่องงานวิจัย การจัดตั้งหน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน และสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP