นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล ที่ 3 (Third Prize) ในงาน 2014 Asia Pacific Agriculture Undergraduate Student Project Competition ณ ประเทศใต้หวัน