ข่าวเด่น

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล ที่ 3 (Third Prize) ในงาน 2014 Asia Pacific Agriculture Undergraduate Student Project Competition ณ ประเทศใต้หวัน

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นางสาววิภารัตน์ เรืองชุม ได้เข้าแข่งขันเสนอผลการวิจัยระดับปริญญาตรี ในงาน 2014 Asia Pacific Agriculture Undergraduate Student Project Competition ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศอินโดนีเซีย ใต้หวัน และไทย เข้าร่วมแข่งขัน โดย นางสาววิภารัตน์ เรืองชุม ได้รางวัล ที่ 3 (Third Prize) ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 เหรียญ (ใต้หวัน) ทั้งนี้งานวิจัยนี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย คือ อาจารย์ ดร. นพวรรณ ฉิ้มสังข์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

TOP