สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงนามความร่วมมืองานวิจัยกับเอกชน 2 โครงการ