ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงนามความร่วมมืองานวิจัยกับเอกชน 2 โครงการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงนามความร่วมมืองานวิจัยกับเอกชน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง และลีดเดอร์พันธุ์ฟาร์ม ภายใต้ชื่อ“โครงการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวเจริญเติบโตดีและต้านทานโรค”Genetic Improvement of Pacific White Shrimp (Litopenaeusvannamei) for high growth and disease resistance โดยมี อธิการบดี ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร และนายวิทิต อาศิรวาท ( ลีดเดอร์พันธุ์ฟาร์ม) ลงนามความร่วมมือครั้งนี้

ทั้งนี้ “โครงการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวเจริญเติบโตดีและต้านทานโรค” จะช่วยให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวมีสายพัรธุ์ที่มีคุณภาพและปลอดโรคใช้ระยะเวลาสั้นและสามารถพัฒนาต่อยอดไปในการพัฒนาสายพันธุ์ที่ช่วยให้อุตสาหกรรมกุ้งพัฒนาอย่างมีระบบและยั่งยื่น

2. โครงการวิจัยปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย (Controlled release fertilizer: CRF) กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) โดยมีอธิการบดี ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร และคุณสมปราชญ์ ตั้งจิตเสริมสุข เป็นผู้แทนฝ่ายบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.wu.ac.th/index.php/web/agrith/detail/10330

TOP