ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปทำงานวิจัย ณ. ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ JICA

นางสาวสุวรักษ์ วงษ์โท นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (วิทยาศาสตร์การประมง) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เดินทางไปทำงานวิจัยในหัวข้อ “Genetic Selection Program for Shrimp” ณ. Tokyo University of Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2557 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Tokyo University of Marine Science and Technology โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

   

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.wu.ac.th/index.php/web/agrith/detail/10333

TOP