นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปทำงานวิจัย ณ. ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ JICA