ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยทางการพยาบาลและวิจัยทางวิทยาการระบาด: ความสามารถสากลของนักศึกษาพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้ความสำคัญต่อสมรรถนะด้านการวิจัยที่จะช่วยให้มีการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆของนักศึกษาจึงจัดให้มีโครงการ “การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยทางการพยาบาลและวิจัยทางวิทยาการระบาด: ความสามารถสากลของนักศึกษาพยาบาล” โดยจัดโครงการย่อยเรื่องที่ 1 “Show and Share การจัดการความรู้และการใช้ผลงานวิจัยทางการพยาบาล” ด้วยการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา NUR-413 การจัดการความรู้และการใช้ผลงานวิจัยทางการพยาบาล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้มีการดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอด 12 สัปดาห์และจัดให้มีการนำเสนอผลวิจัยในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมโครงการจำนวน 74 คน ประกอบด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 70 คน อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 คน และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจำนวน 1 คน

ผลการดำเนินการ มีงานวิจัยที่เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ที่เป็นประเด็นปัญหาสุขภาพและการพยาบาลจำนวน14 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัย ได้แก่ - ภาวะแทรกซ้อนTracheo-innominate artery fistula (TIF) จากการใส่ท่อหลอดลมคอ:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Tracheo-Innominate Artery Fistula (TIF)is Tracheostomy Complication : ASystematic Review) -วิธีการลดการเกิดแผลกดทับอย่างมีประสิทธิภาพในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกสูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Methods of Pressure Sores in Effective Prevention in Orthopedic Older adult Patient: ASystematic Review)

ทั้งนี้ ผลการประเมินการดำเนินการพบว่า นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิจัยประเภทการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพราะสามารถนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลและการเรียนรู้วิธีการในการสืบค้น การอ่านงานวิจัยเชิงวิพากษ์ที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในปฏิบัติการพยาบาล

ประมวลภาพ

ข่าวโดย ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP