สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยทางการพยาบาลและวิจัยทางวิทยาการระบาด: ความสามารถสากลของนักศึกษาพยาบาล