ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัวหน้าส่วนพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป


TOP