ม. วลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณจาก สกอ. HERP 2.58 ล้านบาท สนับสนุน 12 โครงการวิจัย ในปี 2558