ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณจาก สกอ. HERP 2.58 ล้านบาท สนับสนุน 12 โครงการวิจัย ในปี 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนวิจัยจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ. HERP) 2.58 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2558 จากการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 19 โครงการ และผ่านการพิจารณาจำนวน 12 โครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการของคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 6 โครงการ (ดร. วิสาขะ อนันทวัช, ผศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์, ผศ.ดร. ชินา สุภากรณ์, ผศ.ดร. นฤมล มาแทน, รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์ และ รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 1 โครงการ (ผศ.ดร. สุฤกษ์ คงทอง) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 โครงการ (ผศ.ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 โครงการ (ผศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 1 โครงการ (ผศ.ดร. วรางคณา จุ้งลก) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 โครงการ (ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์) และ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการเดียวที่อาจารย์วุฒิปริญญาโทได้รับทุน (ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล)

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งใน 4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณรวมแล้ว 9,955,712 บาท แยกตามปีได้ดังนี้
ปีงบประมาณ 2554 เป็นเงิน 4,166,380 บาท จาก 14 โครงการ
ปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 1,700,000 บาท จาก 5 โครงการ
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 963,332 บาท จาก 4 โครงการ
ปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 3,126,000 บาท จาก 13 โครงการ

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลด รายชื่อโครงการวิจ้ย และติดตามข่าวการเปิดรับข้อเสนอครั้งต่อไป ซึ่งเป็นเฟสใหม่ 'มหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยโลก' ในปีหน้า ได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา


รายละเอียดเพิ่มเติม : ird.wu.ac.th

TOP