ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/๒๕๕7 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 ราย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 2 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวอรณิช อินทร์ใจเอื้อ

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวธารารัตน์ นิลระตะ

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP