คลิปเสียง : ดร. สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตอบประเด็นข้อซักถามต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557