ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

นางสาวจันจิรา เพชรสุด
นายวีระยุทธ เลื่อนลอย
นายสุภวัชร เกลี้ยงเกลา
ว่าที่ ร.ต.หญิง พณิกนันท์ พรหมสมบัติ
นางสาวสุนันทา สำเภาพล
นายวรลักษณ์ จันทร์แก้ว
นายจุฑาพล ใจดำรง
นางสาวนุชเนตร พิมเสน
นางสาวบัณฑิตา นาคสีทอง
นางสาวปวันพัสตร์ อัคคีสุวรรณ์
นางสาวปุณญณัตถ์ เรืองศรี
นางสาวยุวธิดา คงศรี
นางสาววรรณวนัช รัตนมณี
นางสาวอรนิภา วรประโยชน์
นางสาวจรรยา วงหัส
นางสาวเสาวนีย์ ตรึกตรอง
นางสาวอรอุมา ชุ่มช่วย
นายอาภัสสร์ ปะลาวัน
นางสาวกัญญาวีร์ นวลศรี
นางสาวกนกวรรณ ส้มแป้น

จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หากไม่มาในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3565


รายละเอียดเพิ่มเติม : -

TOP