ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายวรลักษณ์ จันทร์แก้ว
2. นางสาวนุชเนตร พิมเสน
3. นางสาวเสาวนีย์ ตรึกตรอง
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวในวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


รายละเอียดเพิ่มเติม : -

TOP