เชิญชวนสมัครสัมมนาปฏิบัติการ "อ่านร้อยกรองททำนองไทย ๔ ภาค" พบศิลปินแห่งชาติ ๓ ท่าน