ข่าวทั่วไป

เชิญชวนสมัครสัมมนาปฏิบัติการ "อ่านร้อยกรองททำนองไทย ๔ ภาค" พบศิลปินแห่งชาติ ๓ ท่าน

อาศารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาปฏิบัติการ "อ่านร้อยกรองทำนองไทย ๔ ภาค" เหนือ อีสาน กลาง ใต้ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบวิทยากรมีความสามารถสูงในการถ่ายทอดร้อยกรองไทยทั้งการอ่าน และการเขียน เช่น ดร.วัฒนะ บุญจับ นักอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ แม่บัวซอน ศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ และ นายหนัง เพลงบอก ระดับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓-๔ ท่าน อีกทั้งนักขับซอ หมอลำ จากแดนเหนือ และอีสานหลายท่าน

จึงเรียนเชิญชวนท่านที่สนใจสมัครเข้าสัมมนาปฏิบัติการ ในวันเวลาดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐ ๗๕๖๗ ๒๕๐๗

TOP