ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญติดตามข่าวสารวิจัย ผ่านเฟซบุ๊คเครือข่ายวิจัยฯชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน

เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ ภูเก็ต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิทยาเขตชุมพร) วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนระนอง มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแม่ข่าย ซึ่งจากการดำเนินงานกว่า 10 ปี ได้จัดสรรทุนวิจัยให้กับโครงการมากกว่า 200 โครงการ

เพื่อให้นักวิจัยในสถาบันเครือข่าย ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับทุนวิจัยของ คอบช. รางวัลวิชาการ การประชุมสัมมนาวิชาการ อย่างรวดเร็วก่อนสื่ออื่นๆ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการทำงานวิจัยร่วมกัน จึง ขอเชิญติดตามข่าวสารวิจัย ผ่านเฟซบุ๊คของเครือข่ายฯ จากลิงค์ http://goo.gl/vcNj5

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/vcNj5

TOP