ขอเชิญติดตามข่าวสารวิจัย ผ่านเฟซบุ๊คเครือข่ายวิจัยฯชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน