พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557