ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดกิจกรรมค่าย Gifted Science Camp 2015 ให้ รร สุราษฎร์พิทยา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบจัดค่าย Gifted Science Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนนักเรียน 75 คน ครู 7 คน และคณะวิทยากร 7 คน กิจกรรมประกอบด้วย

วันที่ 7 มกราคม ครูและนักเรียนได้ไปวัดขนาดความสูงขององค์พระใหญ่ และหินตา โดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านตรีโกณมิติ พร้อมกับสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดพระใหญ่และที่หินตาหินยาย นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการออกแบบสอบถามและได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว

วันที่ 8 มกราคม
นักเรียนได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ทำการวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายของปะการัง อัตราการเจริญเติบโตของปะการัง ความหลากหลายสิ่งมีชีวิตที่หาดทรายหน้าหาดของโรงแรม และสำรวจชนิดปลา กุ้ง กั้ง หมึกที่ชาวประมงพื้นบ้านจับมาได้

วันที่ 9 มกราคม นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการวิจัยที่นักเรียนได้ทำวิจัยในระหว่างค่าย มีการอัพโหลดผลงานผ่าน Facebook และนักเรียนยังได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานกลุ่ม

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดเป็นการบูรณาการทักษะในการทำการวิจัย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนที่เข้าค่ายในครั้งนี้

หลังจากกิจกรรมเข้าค่ายเสร็จสิ้นบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ครู นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายฯ โดยปลัดนภดล ขาวมะลิ รักษาราชการแทนท่านนายอำเภอเกาะสมุย


TOP