ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มวล.
เมื่อเร็วๆ นี้ บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 11 คน ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาพรวมการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสเดียวกันนี้ คณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคลินิกกายภาพบำบัด พร้อมนมัสการพระบรมธาตุเจด้ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

TOP