มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มวล.