ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ครั้งที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์

2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ในวาระ 3 ปี พร้อมตัวชี้วัด (KPI)และผลสำเร็จ (Output) ในเวลาไม่เกิน 15 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP