ข่าวทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมกลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ทั้งหมดและจากส่วนกลางบางแห่ง รวมทั้งจากโรงเรียนสามัญและเอกชน(เฉพาะระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียที่มีมาตรฐาน และเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานการสอนภาษามลายู(มาเลเซียและอินโดนีเซีย) ในโรงเรียนทุกสังกัดและมหาวิทยาลัย

จึงขอเชิญครู-อาจารย์ ผู้ที่รับผิดชอบด้านการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในโรงเรียนระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้เข้าร่วมอบรมเรื่องรูปแบบและกลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียจากวิทยากรเจ้าของภาษาซึ่งเป็นผู้เชียวชาญในเรื่องการจัดการเรียนสอน ทั้งยังได้เรียนรู้แนวทางการสอนและการถ่ายทอดภาษาแก่นักเรียน/นักศึกษาอย่างถูกต้องและถูกวิธี

ผู้สนใจดูรายละเอียดกำหนดการและวันเวลาได้ที่ http://sla.wu.ac.th/sla/site/viewnews/528

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/sla/site/viewnews/528

TOP