ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนาการออกข้อสอบ MCQ เป็นภาษาอังกฤษให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนาการออกข้อสอบ MCQ เป็นภาษาอังกฤษให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งมีอาจารย์และนักวิชาการของสำนักวิชาฯ และบุคลากรของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับการอบรม

การจัดอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการวัดและประเมินโดยการใช้ข้อสอบ MCQ
2. เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนของการสร้างข้อสอบ MCQ เป็นภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
3. สามารถสร้างข้อสอบแบบ MCQ เป็นภาษาอังกฤษให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา
4. สามารถวิเคราะห์ข้อสอบ และหาค่า Acceptability Index ได้

TOP