สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนาการออกข้อสอบ MCQ เป็นภาษาอังกฤษให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา