ขอเชิญส่งบทคัดย่อผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย “Research for Digital Economy”