ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS Journal of Management ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2558) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ววารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2558) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความวิจัย ทั้ง 6 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th

WMS Journal of Management มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง มีกำหนดเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม โดยผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ ดำเนินโครงการติดต่อกันมาเข้าสู่ปีที่ 3 เผยแพร่วารสารแล้ว จำนวน 9 ฉบับ และขณะนี้ได้ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ บทความที่จะได้รับการเผยแพร่จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ โทร. 0 7567 2291, 0 7567 2412 E-mail: wmsjournal@hotmail.com เว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wmsjournal.wu.ac.th

TOP