ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรหัวข้อ "การศึกษาและการเรียนรู้" งาน Regional Research Expo