ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรหัวข้อ "การศึกษาและการเรียนรู้" งาน Regional Research Expo

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ และ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรงาน Regional Research Expo ส่วนการประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การศึกษาและการเรียนรู้" ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.

ดร.อมรวิชช์ มีกำหนดปาฐกถา เรื่อง “การศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบันและทศวรรษหน้า” จากนั้นจะร่วมการเสวนาเรื่อง “การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันและการบูรณาการการศึกษาในชุมชน” กับ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ และ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการวิจัย การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในพื้นที่พหุวัฒนธรรม องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันบนรากฐานภาษาและวัฒนธรรมชายแดนใต้สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา และ การบูรณาการการศึกษาในชุมชน กรณีลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม และคลองท่าแนะ จ. พัทลุง

การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การศึกษาและการเรียนรู้" เป็น 1 ใน 9 หัวข้อ ของ Regional Research Expo ที่มี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นแกนในการจัด ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯในหัวข้อนี้และหัวข้ออื่นๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมและเลือกหัวข้อได้ที่ เว็บไซต์ rre2015.psu.ac.th โดยเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสุู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน จะจัดรถรับส่ง ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณฤดี ไกรวงศ์ (kruedee@gmail.com)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rre2015.psu.ac.th

TOP