ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ส.เภสัชศาสตร์ มวล.และกลุ่มเภสัชกรปฐมภูมิ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนร่วมผลักดันงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

สืบเนื่องจากการจัดโครงการเรียนรู้และพัฒนาระบบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอในเขตหลักประกันสุขภาพที่ 11 ครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ และภูเก็ต เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกต่อเนื่องด้วยการจัดประชุมทีมนำเภสัชกรปฐมภูมิในแต่ละจังหวัดข้างต้น ประกอบด้วยเภสัชกรโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายร้านยาคุณภาพ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ผลสรุปจากการประชุม คือ กลุ่มเภสัชกรทีมนำได้บรรลุความร่วมมือในการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติเภสัชกรปฐมภูมิภาคใต้ตอนบน (Community of Primary Care Pharmacist หรือ COP) โดยมีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนทางวิชาการในการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในเขต ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 โดยกิจกรรมแรกของกลุ่มจะเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน โดยในครั้งที่ 1 จะจัดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สามารถให้บริการวิชาการแก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในภาคใต้ตอนบน และมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดกลุ่มเภสัชกรปฐมภูมิทำงานดูแลผู้ป่วยในระดับบุคคลและครอบครัวที่บ้าน และระดับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนในภาคใต้ตอนบน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนางานปฐมภูมิ "ทีมแพทย์ประจำบ้าน. ของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปัจจุบัน

อนึ่ง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีพันธกิจชัดเจนในการสร้างความเข้มแข็งของงานเภสัชกรรมชุมชนของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใต้ตอนบน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทางด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและงานวิชาการต่าง ๆ และส่งต่อข้อมูลที่ได้แก่ผู้กำหนดนโยบายด้านบริการเภสัชกรรมของประเทศไทย สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ต้องการเป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

TOP