ส.เภสัชศาสตร์ มวล.และกลุ่มเภสัชกรปฐมภูมิ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนร่วมผลักดันงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ