ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ “เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน” ปี 3 ตามที่สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มีแผนการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ “เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน” เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และเข้มแข็ง เป็นระยะเวลา 5 ปีนั้น ปีงบประมาณ 2558 นับเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินการ ปีนี้ได้มีการจัดทำบันทึกลงนามความเข้าใจกับหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพิ่มเติมอีก 1 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงกิจกรรมของหน่วยงานทั้งสองสถาบัน

โครงการแรกที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยมือใหม่" โดยกำหนดจัดกิจกรรมอบรมฯ จำนวน 7 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ครั้งที่ 1 ดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ KPark Grand Hotel ถนนกาญจนวิถี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบุคลากรทางการพยาบาล/สาธารณสุข เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 ท่าน

การอบรมดังกล่าวฯ นอกจากจะเกิดประโยชน์โดยตรงแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สามารถเป็นแกนนำด้านการทำวิจัย ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ/สาธารณสุข จะยังประโยชน์โดยอ้อมแก่ประชาชน/ผู้รับบริการ ที่ได้รับบริการจากผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในลักษณะที่ได้มีการวางแผนงานเป็นระบบระเบียบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนของการวิจัย รวมถึงเป็นประโยชน์ด้านการวิจัยแก่องค์กร ตลอดจนประโยชน์ในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปประยุกต์ใช้

ทั้งนี้หน่วยงาน/บุคลากรสาธารณสุข ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน” โปรดติดต่อ ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ หัวหน้าโครงการฯ โทรศัพท์ 087 2791133 email:yuwadee.wi@wu.ac.th


TOP