ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน”