ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันพุธที่ 18 ก.พ. 2558