ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการอบรมครู กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ให้จัดอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน

ในการอบรมครั้งนี้ ครู กศน. ได้เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปจัดให้เด็กนักเรียนและชุมชนในตำบลต่างๆ

TOP