ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการอบรมครู กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช