ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำเสนอ GLOBE International Scientist Network (GISN) webinars 2015

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ. ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญให้นำเสนอโครงการยุงที่ได้ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของ สสวท. โครงการ GLOBE ใน GLOBE International Scientist Network (GISN) webinars for 2015 เมื่อเร็วๆ นี้

ตารางการนำเสนอ webinar ประกอบด้วย Webinar. How to use GLOBE Earth system science data in your research and teaching (GISN Panel Presentation). How to use GLOBE data and visualization system in their research. How to use GLOBE data and visualization system as a teaching tool for undergraduate science classes

TOP