ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาฯพัฒนาตู้อบยางแท่ง STR20 ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน