มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานเครือข่าย C-UBI ครั้งที่ 1/2558